Terug naar vorige pagina

Corona Nieuws

Let goed op elkaar en houd contact in deze corona-tijden!    
Zie het initiatief KNBB en de NJBB (Jeu de Boulesbond):  'Sporters voor elkaar'  en ook de  Opkikker van de commissie leden. 

Het Coronavirus heeft ook impact op het biljarten en heeft ook consequenties voor onze vereniging.
We volgen de ontwikkelingen op de voet. Hieronder de opeenvolgende berichten.

11 maart 2020 

Corona bericht aan de leden (mailbericht bestuur)

Ivoor-WebImage 2188

Beste leden,

In overleg met de leden van het bestuur, gehoord de voorzitter van de Commissie Leden (Wim Bekkers), adviseren wij onze leden het volgende in verband met het Corona-virus.
De burgemeesters van Brabantse gemeenten, het RIVM en ook onze Regering waarschuwen ons voor de mogelijke gevolgen van het Corona-virus. Kort geleden heeft ook het NOC/NSF (de koepel van alle sportorganisaties) de sportclubs advies gestuurd.

Vervolg van dit bericht...

Ons ledenbestand bestaat uit een fors aantal ouderen, de zogenaamde ‘risicogroep’. Wij doen er daarom verstandig aan, gelet op die risico’s, dat we anderen niet besmetten. Dus :
- leden die verkouden zijn, hoesten en niezen, doen er goed aan thuis te blijven
- leden die koorts hebben dienen zeker thuis te blijven

Het bestuur was vanmorgen van plan niet in te grijpen en de geplande wedstrijden door te laten gaan.
MAAR: bij nader inzien besluiten we nu, 11 maart om 14.00 uur dat:
- alle wedstrijden worden gestaakt tot nader order
- de vaste clubavond op donderdag geen doorgang kan vinden
- individuele, zich gezond voelende leden mogen gaan trainen en een partijtje spelen


We adviseren onze leden (en onszelf!) vaker de handen te wassen, voorzichtig te zijn met niezen (graag in de elleboog) en GEEN HANDEN TE SCHUDDEN!
Bestuur Biljartvereniging ’t Ivoor.

11 maart 2020

Update maatregelen ivm Corona-virus  (mail vanuit KNBB)

Ivoor-WebImage 2189

 Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:

Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal en regionaal) worden voor de periode van 7 dagen (tot en met woensdag 18 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd. Om hiermee gevolg te geven aan de oproep van NOC*NSF en de veiligheidsregio’s.
Op 16 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.”
Kijkt u s.v.p. regelmatig op www.knbb.nl voor de actuele status.

Met sportieve groeten,
Karel Swarts
Voorzitter/secretaris KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.

13 maart 2020

Stilleggen biljartcompetitie (mail)

Ivoor-WebImage 2190

Geldt voor gehele land, en t/m 31 maart 2020

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 12 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd!
---

Vervolg van dit bericht...

Publicatie van 11 maart 2020:
Op woensdag 11 maart 2020 werd door NOC*NSF voor de provincie Noord-Brabant een verscherpt advies gegeven.
Kern van de boodschap van het RIVM voor Noord-Brabant:
Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert NOC*NSF haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord - Brabant alle evenementen - waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
Daarmee wordt de inwoners van Noord-Brabant de gelegenheid gegeven om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met maandag 16 maart 2020.

Zoals eerder gemeld in deze (adviezen per provincie) en deze publicatie (algemene corona-adviezen in relatie tot biljarten), volgt KNBB in principe de adviezen van RIVM & NOC*NSF op.

Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:
Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) worden tot en met 31 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd.
Uiterlijk op 30 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.
De KNBB adviseert haar leden de website www.knbb.nl nauwlettend in de gaten te houden.

15 maart 2020

Biljartzaal per direct dicht (extra nieuwsbrief bestuur)

Ivoor-WebImage 2191

Vanmiddag (zondag 15 maart) heeft het bestuur - na de persconferentie van de regering - besloten per direct (18.00 uur) ons biljartcentrum te sluiten voor álle activiteiten. Dit ook op basis van het besluit vanochtend van de landelijke koepel van sportbonden NOC-NSF.
Dit besluit wordt via deze nieuwsbrief bekend gemaakt. Daarnaast zal op de toegangsdeur van ons clubgebouw dit bericht worden gehangen:
GESLOTEN TOT NADER ORDER IVM CORONAVIRUS. 

18 maart 2020

KNBB-carambole besluit (FB via Theodoor)

Ivoor-WebImage 2192

Letterlijke tekst van carambole.nl:
Aan alle districts- en gewestelijk wedstrijdleiders,

Alle gewestelijke wedstrijden, zowel voor teams als persoonlijk, worden opgeschort, voorlopig tot 30 april. Zodra er zicht is op welke termijn we weer zullen kunnen spelen, zullen we in gezamenlijk overleg een plan maken. Wat betreft de landscompetitie zullen we per 1 april bekijken of er een kans is om nog verder te spelen. Als dat er niet inzit, nemen we per die datum een besluit over afronding van de districtsronde.

Waarom nu al opschorten tot 30 april?
Districten, organisaties, spelers en arbiters enz. dienen ruim vooraf te weten wat we willen. Voor het opnieuw plannen van een gewestelijk kampioenschap heeft een organisatie tijd nodig.
Je kunt niet iedereen beschikbaar houden en dan van week tot week beslissen of iets doorgaat.
Daarom schorten we alle gewestelijke wedstrijden voorlopig op. Zodra er zicht is op welke termijn er weer gespeeld kan worden, gaan we met elkaar inventariseren wat er nog gespeeld kan worden en op welke termijn dat gerealiseerd kan worden.

29 maart 2020

Loading...
Oproep aan de leden: doe je ook mee?
Loading...
(bericht van Theodoor van Leeuwen, voorzitter)

Klik hier of op het plaatje hieronder om het huidige schema te zien.

Ivoor-WebImage 2193

Ons biljartcentrum hebben we vandaag precies twee weken geleden moeten sluiten. Dit is voor veel leden heel vervelend, omdat ze graag (bijna) dagelijks een bezoek brengen aan het eigen clubhuis en een balletje willen stoten. Nu kan dat echt niet meer. We doen er allemaal goed aan heel voorzichtig te zijn vanwege het ellendige coronavirus. HOUD AFSTAND!

Gewillige prooi voor kwaadwillenden
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn we er gewend aan dat leden aan het biljarten zijn.
Hier aan de Voetboog 14A ontmoeten we elkaar graag. Dat we dat niet meer mogen, betekent dat onze eigen ‘huiskamer’ blootgesteld staat aan hen die minder goeie bedoelingen hebben. Hierover is contact opgenomen met de politie, die toezegde een keertje extra rond te rijden met de surveillance-auto.
Aardig uiteraard. Maar of dat helpt?

Leden controleren of het in orde is
Er is een oproep gedaan aan onze leden ook een keertje te willen gaan controleren. Daarvoor heeft de Commissie Leden via hun leider Wim Bekkers een oproep gedaan. Hierboven (klik op de afbeelding) tref je het schema aan dat Wim maakte en rondstuurde. Het is prettig als jij ook een keertje - samen met een ander clublid - gaat controleren. Geef je dan op bij Wim: cieleden@biljartivoor.nl en hij zet jou dan met je collega-biljarter in het nieuwe rooster.

Advies: ga niet alleen! En als er iets aan de hand lijkt, bel de politie en ga er niet zelf op af! Na je controle is het prettig als je Wim meldt, dat je geweest bent en dat er …. aan de hand is.
==> Klik op de afbeelding voor het huidige (nieuwe) schema (alleen voor leden).

01 april 2020

De KNBB heeft besluiten genomen over de lopende competities en toernooien.

Ivoor-WebImage 2194

Letterlijke tekst van het Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole: Zie ook de KNBB besluiten
Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden vervallen.

Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun vervanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten.

Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wellicht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er tenminste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn.

Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moeten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijkheid te geven.

02 mei 2020
aangevuld 12 mei 2020

Peiling belangstelling 'Coronaschema'

Ivoor-WebImage 2195

Zoals al genoemd in de Nieuwsbrief van het bestuur zijn op 'voortouw' van de  commissie 'Wedstrijden & Regie' voorbereidingen gaande om biljarten in een 1,5 meter-samenleving mogelijk te gaan maken.
Dit vooruitlopend op mogelijke versoepelingen komende maand.

Donderdagavond 7 mei is er een bespreking bij 't Ivoor waarvoor enkele leden zijn uitgenodigd. In deze bespreking worden de (on)mogelijkheden doorgesproken.

Mocht het ervan komen, dan zal er een schema moeten worden gemaakt. Het wordt dan biljarten op afspraak en tevens biljarten op afstand. Meer nieuws volgt zodra de 'spelregels' en de mogelijkheden duidelijk zijn.

==> We willen graag van de leden nu alvast weten wie er belangstelling heeft en wie niet.

12-05: Dit is in voldoende mate nu bekend. Er is zeker voldoende belangstelling.
Zo'n 50 personen hebben zich inmiddels als 'belangstellend' opgegeven.

12-05: De link die hier stond om het peilingformulier in te vullen is vervallen.
Er komt binnenkort een ander aanmeldformulier om de wensen (binnen de mogelijkheden) op te geven voor de eerste periode als spelen weer mag en dus kan.

07 mei 2020

Weer biljarten? (bericht van Theodoor van Leeuwen, voorzitter)

Ivoor-WebImage 2196

We kijken er enorm naar uit om weer te kunnen biljarten. We wachten als bestuur even af, wat de landelijke bond KNBB ons melden gaat. Onze biljartbond zal de inhoud van de persconferentie van de minister-president van 5 mei vertalen naar de biljartwereld. Als grote vereniging met een eigen accommodatie heeft ’t Ivoor een bijzondere positie. We beschikken over een eigen biljartgebouw en kunnen op verantwoorde wijze - mits de leden zich houden aan nog op te stellen richtlijnen - misschien toch al op redelijk korte termijn weer biljarten.

Een groep leden komt op donderdagavond 7 mei bijeen om te praten over de mogelijkheden.
Dit gesprek is onder leiding van Marcel Koolen (Cie Wedstrijden & Regie). Doel is advies uit te brengen aan het bestuur. Maandagochtend 11 mei vergadert het bestuur.
Woensdag volgt bericht aan de leden via de nieuwsbrief van het bestuur.

20 mei 2020

Loading...
 Beperkte openstelling vanaf 2 juni ?  
Loading...
(bericht van cie Wedstrijden & Regie)

Inschrijving speelrooster tijdens 'Corona-openstelling' gaat van start

==> 24-05: fotopagina toegevoegd 'Corona-biljarten'


Ivoor-WebImage 2197

Zoals je eerder in een nieuwsbrief hebt kunnen lezen heeft het bestuur besloten een advies te volgen van de door haar ingestelde commissie onder leiding van de Commissie Wedstrijden en Regie om onze accommodatie beperkt open te stellen voor trainingen. Wedstrijden en gezellige bijeenkomsten zijn echter voorlopig niet aan de orde.

Uitgaande van wat praktisch het beste lijkt te zijn om zo maximaal mogelijke de risico's voor de gezondheid van onze leden te beperken wordt onze accommodatie dus beperkt opengesteld om te biljarten.
Dat veel leden normaal ook voor een stukje gezelligheid komen moeten we voorlopig even buiten beschouwing laten. Dat we ook niet aan de wensen van iedereen zullen kunnen voldoen beseffen we; daarom hopen we op ieders begrip en starten we op basis van de algemene regels van het RIVM, het Corona-protocol van de KNBB (klik hier), voorschriften van NOC/NSF en onze eigen spelregels.
We streven ernaar om op dinsdag 2 juni te beginnen.

P.S.
Recent werd er nog steeds gereageerd door sommige leden om hun interesse kenbaar te maken.
Velen hebben niet beseft dat het een algemene inventarisatie voor interesse was. De definitieve opgave moet je nu dus doen.
 Link is gedeactiveerd nu. Inschrijving afgelopen 

28 mei 2020

Een klein drama... Biljarten kan pas per 1 juli (tenminste als...)

Ivoor-WebImage 2198

 We dachten de zaak goed geregeld te hebben... Op onze aanmeldpagina staan duidelijke afspraken  maar... 

Volgens onderstaande richtlijnen is het pas mogelijk om per 1 juli weer gebruik te maken van onze biljartzaal. Wij zullen ons daar ook aan moeten houden.
Ook de gemeente geeft geen toestemming om hier eerder gebruik van te maken, zij volgen ook stipt de richtlijnen van de veiligheidsinspectie.

Letterlijke tekst van website KNBB: (Zie hier voor een link.)
"Het was een voor ons erg belangrijke boodschap op een ingelaste persconferentie op woensdag 27 mei: alle sportkantines en verenigingen weer open per 1 juli!

Rutte & de Jong zeiden verder niets over het sporten zelf, maar omdat sportscholen ook mogen, betekent dit dat we dan inderdaad weer mogen biljarten. Vanzelfsprekend onder alle voorbehouden dat de ontwikkelingen van het virus niet significant verslechteren.

KNBB-directeur Willem La Riviere: "We hebben met de gezamenlijke sportbonden en NOC*NSF hard gestreden om de belangen van het biljarten en soortgelijke sporten in de sportkantines en verenigingen te verdedigen. 1 september zou simpelweg te ver zijn: veel clubs en lokaliteiten zouden het dan mogelijk niet redden. Het is weliswaar niet de 1 juni net als de horeca waar we op hadden ingezet voor ook de sportkantines/verenigingen. Maar twee maanden eerder dan gepland is iets waar we als biljartend Nederland toch wel heel blij mee kunnen zijn."

26 juni 2020

Loading...
 We kunnen per 1 juli weer biljarten onder 'Corona-afspraken' 
Loading...

Ivoor-WebImage 2199

Op 1 juli zijn veel maatregelen die eerder bedacht waren niet meer nodig.
We hoeven niet meer perse vooraf in te schrijven, we hoeven niet meer in 'tijdblokken' te denken.

De werkgroep 'Opnieuw Biljarten' heeft na de persconferentie van woensdagavond  overleg gevoerd op donderdag 25-06-2020 en advies uitgebracht aan het bestuur.
Zie hier voor de 'Corona-afspraken' die geadviseerd zijn en overgenomen zijn door het bestuur.

28 juni 2020

Rooster 'check-ivoor' wordt op 1 juli beëindigd.

Ivoor-WebImage 2200

Vanaf 1 juli zijn we weer min of meer 'gewoon' open en hoeft het gebouw niet meer gecontroleerd te worden.
Vanaf 19 maart is er 'wacht gelopen'. Gelukkig zijn er geen incidenten geweest. 
Zie hier een dankwoord van Wim Bekkers.

28 juli 2020
aangevuld 5 aug 2020

 Aanpassing indeling 'Corona-biljarten' 

De werkgroep 'Opnieuw Biljarten' (WOB) heeft op donderdag 23-07 en zaterdag 25-07 overleg gevoerd inzake de wat vooruit geschoven evaluatie van de  'Eerdere Corona-afspraken' die geadviseerd waren en overgenomen zijn door het bestuur.

De werkgroep komt tot een nieuw advies om biljart 7 ook open te stellen en verder adviseren we enkele stoelen naar de andere kant (tussen de tafels) op te stellen. Het is nu mogelijk op grond van regels en richtlijnen RIVM, KHN en KNBB om met max. twee personen dichter dan 1,5 meter te mogen zitten.
Hiernaast een foto hoe er dit uitziet.

De stricte indeling met duidelijke looplijnen moet zonder meer gehandhaafd blijven.
Het is vervelend maar het kan niet anders zonder fikse boetes te riskeren.


Verder blijft uiteraard handhygiëne belangrijk en de boodschap is ook: blijf a.u.b. thuis bij klachten!.

Het bestuur zal na ontvangst van het advies van de WOB wederom een besluit nemen.  
In verband met deze wijzigingen zullen na goedkeuring van dit advies ook de 'Corona-afspraken' enigszins herschreven worden. Deze kunt u dan uiteraard weer op deze website vinden. Ook op lokatie zal de geprinte versie van de regels te vinden zijn.

 Klik hier voor de aangepaste 'Corona' regels. 

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © Copyright 2020     Contact