Terug naar vorige pagina

Huisregels

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

 1. 't IVOOR is een biljartvereniging met een eigen biljartcentrum. Dit biljartcentrum is van alle leden en voor alle leden dagelijks beschikbaar. Het dient ook door de leden zorgvuldig te worden onderhouden: gebouw èn interieur.
 2. Elk toegelaten en ingeschreven lid betaalt (– na toelating) een jaarbedrag als blijk van lidmaatschap.
  Dit jaarbedrag wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Dit bedrag wordt door het bestuur in het eerste jaar van lidmaatschap bepaald op basis van de dan nog resterende maanden.
 3. Elk lid is eerst een half jaar aspirant-lid, waarvoor ook de bijbehorende kosten moeten worden betaald. Aan het eind van die periode verkrijgt het nieuwe lid zijn/haar definitieve lidmaatschap tenzij er naar het oordeel van het bestuur gegronde redenen zijn het gewenste lidmaatschap af te wijzen.
 4. Elk lid krijgt van het bestuur een sleutel of ander toegangsmiddel. Deze toegang is ‘lid-gebonden’ en mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
 5. Alle technische zaken, zoals apparatuur van de verwarming van de accommodatie en van de biljarttafels, worden onder toezicht van het bestuur geregeld. Het is aan daartoe onbevoegde leden niet toegestaan zelf deze zaken te behandelen en/of er wijzigingen in aan te brengen.
 6. Er wordt op de biljarttafels gespeeld zonder horloge en/of armband om de lakens te beschermen. Dit wordt ook op meerdere tafeltjes aangegeven.
 7. Bij vertrek uit het biljartcentrum als laatste persoon, dienen toegangsdeur en toegangshek te worden afgesloten met een speciale sleutel.
 8. Wie met een vervoermiddel (auto, scooter, of fiets) naar het biljartcentrum komt, plaatst dit vervoermiddel op de daarvoor beschikbare plaatsen. Auto’s plaatsen leden op de hiervoor aangegeven parkeervakken.
 9. Elk lid mag maximaal 5 maal per jaar een gast uitnodigen in het biljartcentrum om hier samen te biljarten. Het uitnodigende lid dient de naam van de gastspeler op een daartoe op het publicatiebord aanwezige lijst te vermelden.
 10. Het bestuur kan een of meer biljarttafels gedurende bepaalde tijden reserveren voor activiteiten.
  Op gereserveerde tijden kunnen leden dan geen gebruik maken van de gereserveerde tafels. Het bestuur zal bedoelde reserveringen – behoudens onvoorziene omstandigheden – tijdig doch uiterlijk één week vooraf bekendmaken op het publicatiebord, via e-mail en/of de eigen website van de vereniging.
 11. Elk lid dient het biljartcentrum netjes te gebruiken en ook pas te verlaten als de gebruikte spullen zijn opgeruimd, ook als een ander lid dat (onbewust) niet doet of gedaan heeft.
  Dat houdt in dat:
  • jassen aan de kapstok hangen
  • biljartfoedralen in de wandrekken zijn gelegd
  • tafels, stoelen en stofzuigers na gebruik keurig in de ruimte staan
  • gebruikte tafels schoon en vrij van vochtkringen zijn achtergelaten
  • gebruikte biljarttafels en -ballen schoon zijn gemaakt (zie instructie ter plaatse)
  • tellijsten en pennen na gebruik zijn opgeborgen (in de hoge staande kast)
  • afval (bijv. broodzakjes, broodbelegverpakkingen, bierdopjes) in de afvalbak zijn gedaan en niet rond blijven slingeren op keukenwerkblad, bar of tafels
  • gebruikte bar- en keukenmaterialen zijn schoongemaakt en op hun originele plek teruggelegd 
 12. Bij het spelen van een competitiewedstrijd tegen een andere club zorgt het IVOOR-team ervoor dat:
  • het team ongeveer een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is
  • de tegenstander gastvrij ontvangen en verzorgd wordt
  • regelmatig gevraagd wordt wat zij willen gebruiken
  • contant wordt afgerekend, ook door de leden van het IVOOR-team
    (het bestuur wil een beeld hebben en houden van de opbrengsten bij wedstrijden)
  • de opbrengst tijdig aan de penningmeester wordt overgedragen
  • alles wordt opgeruimd en de stoelen weer recht staan 
 13. In ons biljartcentrum mag de radio aangezet worden, maar ieder lid houdt daarbij rekening met anderen. Als de radio dus uit staat als een lid binnenkomt, dan heeft dat misschien een reden. Vraag even of anderen er geen bezwaar tegen hebben dat de radio wordt aangezet. Dit geldt ook voor de keuze van de soort muziek. Een acceptabel geluidsvolume - zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen - is echt voor iedereen verschillend: reageer sportief als er verzocht wordt het volume aan te passen. 
 14. Respecteer elkaar. Er is bij ’t IVOOR geen ruimte voor pesten, racisme en uitsluiting van leden en/of bezoekers. Laat mogelijke irritatie niet eerst oplopen, maar ga op een sportieve, aangename manier met elkaar om, wetend dat ‘smaken verschillen’…
 15. Bij volledige bezetting van de biljarttafels passen we de speelduur een beetje aan. Bij grote drukte is 45 minuten of 25 beurten de maximale speeltijd. Iemand die al een partij gespeeld heeft, laat vanzelfsprekend een ander - die later binnen gekomen is - bij voorrang spelen.
 16. In de clubruimtes mogen ook andere activiteiten georganiseerd worden, als ze verband houden met biljarten. Bij dit soort ‘andere’ activiteiten kan men denken aan: ledenbijeenkomsten (zoals vergaderingen, introducties), oefenwedstrijden, trainingswedstrijden tegen uitgenodigde teams, toernooien, sponsoractiviteiten, het geven van cursussen, bijeenkomsten voor teambuilding en teamfeesten.
 17. Het in het biljartcentrum houden van bijv. verjaardagfeestjes of trouwerijen is niet toegestaan. Het laten gebruiken van ons biljartcentrum door wandel- of fietsgroepen, is evenmin toegestaan.  Dat zijn geen aan biljarten gerelateerde activiteiten.
 18. Als een clublid of een clubteam een activiteit wil organiseren, dan dient uiterlijk drie weken voor de datum van de activiteit goedkeuring verkregen te zijn van het verantwoordelijke bestuurslid. Met dit bestuurslid dienen ook afspraken gemaakt te worden over tenminste het gebruik van de accommodatie, begin- en eindtijd van de activiteit, gebruik en aanvulling van drank, hapjes en bijvoorbeeld de te gebruiken biljarttafels en -ballen.
 19. De door leden en hun eventuele gasten/genodigden gebruikte ruimte(s) dienen na afloop van de bijeenkomst schoon opgeleverd te worden. Organiserende leden van een bijeenkomst moeten zelf zorgen voor eventuele bediening.
 20. In alle gevallen waar deze huisregels niets over vermelden, zorgen leden ervoor dat zaken aangenaam, sportief en zorgvuldig worden gedaan. Het is aan het bestuur een besluit te nemen als er een voorstel wordt gedaan.
 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb